К 00089 Мотивация особенности и структураЗМІСТ

 

ВСТУП   3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МОТИВАЦІЇ ТА ЇХ ОСОБЛИВОСТІ   5

1.1. Поняття мотивації в психологічній науці   5

1.2. Види мотивів особистості та їх характеристика   9

Висновки до розділу 1   12

РОЗДІЛ 2. СТРУКТУРА ТА ДИНАМІКА МОТИВІВ ДІЯЛЬНОСТІ   14

2.1. Мотиваційна структура діяльності та її динаміка   14

2.2. Структура мотивації: потреби, мотиви, цілі   18

Висновки до розділу 2   21

ВИСНОВОК   23

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ   24

 

ВСТУП

 

Дослідження проблеми мотивації та використання стимулів здійснювали як зарубіжні, так і вітчизняні вчені-економісти, соціологи, психологи, демографи, правознавці. Вагомий внесок у розробку проблеми мотивації зробили західні вчені – С.ЛБрю, Дж.М. Кейнс, К. Р. Макконнелл, А. Маршал, М.Х. Маскон, А. Пігу, П. Самуельсон та ін.

Серед вітчизняних вчених, які досліджували механізм мотивації та стимулювання в умовах переходу до ринкових відносин в різних сферах економіки можна виділити Д. Богиню, Р. Куликова, Л. Фильштейна, А. Колота, Р. Купалову, М. Маліка.

Мотивація – це досить багатогранне поняття, яке потрібно розглядати, принаймні, з двох точок зору – як об'єкт (те, що необхідно вивчати і розуміти), і як функцію (спрямовані на об'єкт дії).

Мотивація як об'єкт – це те, що є у кожної людини, що спонукає її до дій, спрямовує й визначає її поведінку. Це своєрідний внутрішній «моторчик», який формує свідоме ставлення людини до виконуваної нею роботи та/або діяльності в цілому

За даною моделлю варто усвідомлювати потребу, наприклад, у рості та розвитку, що породжує прагнення до зростання. Це прагнення, в свою чергу, спонукає людину шукати можливі способи його реалізації.

До останнього часу мотивація як рушійна сила поведінки, як усвідомлене прагнення до певного типу задоволення потреб, до успіху, не була самостійним об'єктом дослідження. Вивчення проблем мотивації має як теоретичне, так і безпосереднє практичне значення. Від того, як розуміє та чи інша людина свою трудову діяльність і якими мотивами вона керується, залежить її ставлення до навколишнього світу.

Мета роботи – визначення особливостей і структури мотивації.

Для досягнення даної мети необхідно вирішити наступні завдання:

1) розглянути поняття мотивації в психологічній науці;

2) визначити види мотивів особистості та дати їх характеристику;

3) проаналізувати мотиваційну структуру діяльності та її динаміку;

4) охарактеризувати структуру мотивації: потреби, мотиви, цілі.

Об'єкт дослідження – мотивація в психологічній науці.

Предметом дослідження є структура та особливості мотивації.

Структура роботи: дана курсова робота складається зі вступу, основної частини, що складається з двох розділів, висновків та списку літератури.

 

Внимание, только СЕГОДНЯ!

Leave a Comment

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *