Каржы институттары1. Қаржы институттардың есеп-қисабы

1 Қаржы институттарының түрлері мен оның негізгі принциптерін атаңыз

2 Банктің жарғылық капиталының минималды мөлшерін атаңыз

3 Банктің баланстың шоғырлану құрылымын сипаттаңыз

 

1 Қаржы институттары - қызметінің басты мақсаты қоғамдағы қаржы қатынастарын жүзеге асыру болып табылатын түрлі меншік нысанындағы ұйымдардын жиынтығы. Қаржы институттары кез келген мемлекеттің қаржы жүйесінін жөне әлемдік қаржы жүйесінің ажырағысыз бөлігі болып табылады- қаржы институттарының қызметі әрбір жеке мемлекеттің заңдарымен, сондан-ақ ұйым мәртебесіне байланысты болғанда мемлекет аралык көп жақты шарттармен реттеледі. Қаржы институттарының жиынтығы екі топқа бөлінеді, олар: қаржы саясатын іске асырушы институттар және қаржы делдалдары.

1-ші топтағы қаржы институттары мемлекеттік халықаралық мекемелер. Олардың құрамы мен міндеттерді бөлісуі қаржы заңдарымен және мемлекет аралық шарттармен айқындалады.

Оларға орталық (ұлттық) банк, қаржы министрлігі немесе қазынашылық сияқты мемлекеттік мекемелер, бағалы қағаздар нарығын және сақтандыру қызметтерін көрсету нарығын реттеуші ұйымдар, т.б. жатады.

Кеңінен танымал халықаралық қаржы институттары:

Халықаралық валюта қоры,

Дүниежүзілік банк (сондай-ақ қ. Әлемдік қаржы институтгары, ұлттық даму банкілері).

2-ші топтағы қаржы институттары:

банкілер,

қаржы компаниялары,

сақтандыру компаниялары,

беймемлекеттік зейнетақы қорлары, т. б.

2 Жарғылық капитал / Жарғы капиталы — құрылатын кәсіпорынның (фирманың, ұйымның) активтеріне құрылтайшылар салған салымдардың құны, яғни оның капиталының бастапқы сомасы. Ол кәсіпорынның жарғысында айқындалады, негізінен акцияларды сатудан түскен ақша есебінен құралады. Қатысушы осы салымдар шегінде фирманың міндеттемелері бойынша жауап береді. Жарғылық капитал фирма теңгерімінде оқшау есептеледі.

Установить минимальный размер уставного капитала: 
      для вновь создаваемых банков, в том числе получивших разрешение Агентства на открытие банка, в размере 5 000
000 000 (пяти миллиардов) тенге; 
      для жилищных строительных сберегательных банков в размере 3 000
000 000 (трех миллиардов) тенге. 

3 Шоғырландырылған  қаржылық  есептілік - бұл белгілі-бір  заңды  немесе  қаржы-шаруашылық  байыланыста  болатын бір немесе бірнеше ұйымдар есептілігінің арнайы есептік процедуралардың (қарапайым  қосу  əдісі  емес)  көмегімен  біріктірілуі, бұл кезде бір немесе бірнеше заңды тəуелсіз ұйым топтың басқа  мүшелерінің  басшылығында  тұратын  бір  ғана  қоғамның, яғни негізгі компанияның бақылауында болады.

Қаржылық институттарындағы біріктірілген баланс.

Банктік қызметтеріндегі жаңа шарттарында баланс ол тек қана бухгалтерлік есептің тәсілі емес, ол коммерциялық ақпараттың, банктік менеджменттің тәсілі, сонымен қатар әлеуметті тұтынушының тиянақты жарнамасының тәсілі бола алады. Қазіргі уақытта көптеген әдсітемелермен қатар, тіл табу және технологиялар бар, олар арқылы талдауға баланстың берілгендері сұрыптауға, көрсеткіштерді шешу және банктің қаржылық күйлерін, анықталған шешімдерді сұрыптайды. Осы бағытта шетелдік тәжірибемен қатар отандық зерттемелер де кең түрде пайдаланылады.

Коммерциялық банктің балансы – бұл бухгалтерлік баланс, бұның ішінде банктің меншікті және тарт ақы-пұлының күйі және олардың несиелік және басқа белсенді операциялары көрсетіледі.

Баланс қаржылық күйді белгілі бір уақытқа дейін көрсетеді. Баланс ішіндегі бухгалтерлік мақалалар әншейін экономикалық бірқалыпты бөліктерге топтастырылады. Баланс мәліметтері бойынша ақша ресурстарын орналастыру және қалыптасуы, несиетік, есептік, кассалық және т.б. бағалы қағаздарды қосқанда банктік операцияларға бақылау жүзеге асады.

 

2.Тәуекел – менеджментінің негізгі аксиомалары

1 Менеджмент – тәуекелінің негізгі аксиомаларына түсінік беріңіз

2 Тәуекел-менеджменттің негізгі принциптерін атаңыз

3 Тәуекелдікті басқару процесінде шешімін табуы тиіс басты міндеттерді түсіндіріңіз

1 Тәуекел менеджменті (ағылш. Risk Management) - жайсыз нәтиже туындау ықтималдығын және мүмкін артық шығындарды азайтуға бағытталған басқарушылық шешімдерді қабылдау, әрі орындау үдерісі. Тәуекелдерді анықтау және бағалау арқылы жазатайым оқиғалардың әсері мен ықтималдылығын минимизациялау, оларға мониторинг пен бақылау жүрзігу үшін ресурстардың үйлестірілген және экономикалық түрде қолданылуын қамтиды.

Тәуекел-менеджмент аксиоматикасының негізіне Е. А. Королев ұйымдастыру жүйелерінің динамикасын зерттеу кезінде қолданған жоюға болмайтын қайшылық туралы пікірі болуы мүмкін. Көрсетілген пікірді тәуекел-менеджмент қажеттіліктеріне бейімдей отырып, оның келесі тұжырымдамасын аламыз: «тәуекелсіз аймақ» басқару теориясының мінсіз категориясының болуы объективті түрде оған толығымен қарама-қарсы «абсолютті тәуекел аймағы» мінсіз категориясының болуын шарттайды.

«Тәуекелсіз аймақ» мінсіз категориясы кез-келген жоспарланған әрекеттің табысты орындалуы 100%-ға тең болу мүмкіндігі кезінде басқару іс-әрекеті шарттарын анықтайды. Оған қарама-қарсы мінсіз категория «абсолютті тәуекел аймағы» жоспарланған іс-шараның орындалуы нөлге тең болған кезде жағдайларына тепе-тең. Жоғарыда көрсетілген екі категория да мінсіз деп аталатын себебі, нақты басқару іс-әрекетінде олармен анықталатын жағдайлар ешқашан туындамайды. Сонымен қатар, барлық практикалық басқару жағдайлары, шектелген екі қарастырылатын мінсіз категориялардың дәл диапазон шектерінде орналасады.

 

Бірінші аксиома ол иделды түрде «тәуекелсіз аймақ» пен «абсолюттік тәуекел аймағы» бар деп есептейік. Шартты түрде бұл 2 аймақ идеалды деп есептеледі. Себебі бұл шарттар шын мәнінде ешқашан орын алмайды. Сол себепті бұл аксиомада тәуекел осы 2 шарттар диапазонында тұрады деп есептеледі. Осылай, жоюға болмайтын қайшылық туралы пікір «тәуекелсіз аймақ» - «абсолютті тәуекел аймағы» тәуекел-менеджменттің бірінші және негізгі аксиомасы деп санауға болады.

 

Екінші аксиомада тәуекел түрлі дәрежеде ұйымның сыртқы және ішкі ортаның барлық элементтерімен мен аудандарында әрқашан бар.

Үшінші аксиома тәуекел кеңістікте және қандайда бір уақыт аралықта туындауы, даумы және әрекетте болуы мүмкін.

Төртінші аксиома кез келген тәуекелдін өзінің жеке ішкі кеңістік және қандайда уақыт аралығын бар болады.

Бесінші аксиома тәуекел шексіз уақытта бар бола алмайды және нолге тең емес

2 Тәуекел-менеджменттің негізгі принциптері

"Принцип" сөзі латынның principium – басы, негізі сөзінен шығады. Принциптерде оның уақытша ғылымның барлық белгілі заңдары мен заңдылықтары, сонымен қатар, эмпириялық тәжірибесі жиынтықталады.

Анағұрлым жалпы түрде басқару принциптерін норманы басқару процесіне келгенде бастама ретінде анықтауға, қоғамның даму деңгейі мен мәнінен және оларды сақтау (норма, ережелер және заңдылықтар) қоғам алдындағы қойылған мақсаттарға жету және мәселелерді шешуге себеп болатын ерікті күштерден бастау алатын ережелер мен заңдылықтар ретінде түсінуге болады.

Басқармалық заңдар сияқты, менеджмент принциптерін де үш басты топқа бөлуге болады. Бірінші топқа тұтастай басқару жүйесіне байланысты жалпы басқару принциптері жатады. Екінші топқа – Басқару жүйесінің жеке компоненттеріне жататын басқару принциптері жатады. Үшінші топқа кіретін принциптер, нақты іс-әрекет пен құбылыстарды (дәлірек – тәуекелдерді ) басқару ережелері мен тәртібін регламенттейді.

Жалпы басқару принциптері жүйесінде басқарудың ғылыми негізделу принципін негізгі деп санауға болады. Менеджментке ғылыми қадам жасау, қаржы мекемелерінің, соңынан, алынған білімді басқару практикасында қолдануға негізделген қызмет көрсету эффективтілігіне әсер ететін факторлардың барлық жиынтықты кешенді зерттеуді талап етеді.

Екінші, менеджменттің маңызды принципі басқару мәселелерін шешуге жүйелік қадам принципі. Жүйелік қадам, басқарушылар қаржы мекемесін байланысты, бір-біріне тәуелді және үнемі бір-бірімен әсерлесетін элементтердің, мысалы адамдар, құрылым сияқты, әр түрлі мақсаттарға жетуге бағытталған мәселелер мен технологиялар, жиынтық ретінде қарастырғанды қажет етеді.

3 Тәуекелдікті басқару процесінде шешімін табуы тиіс басты міндеттерді түсіндіріңіз
Заң жеткілікті түрде күрделі және терең ұғым болып табылады. Анағұрлым жалпы түрде – бұл, не заңнамалық құжаттарда көрсетілген, не адамдардың үлкен тобы үшін жалпықабылданатын болып табылатынына, не беделді ғалымдардың мойындауын және қолдауына тәуелділік.

Ғылыми тұрғыдан қарағанда заң деп «қажетті, мағыналы, тұрақты, табиғат пен қоғамдағы құбылыстар арасындағы қайталанатын қатынастарды» санауға болады.

Басқару заңдарының мәнін зерттеу кезіндегі негізгі мәселелердің бірі, осы ұғымның дәл және толық анықтамасы болып табылады. Бұл жөнінде зерттеушілер арасында белгілі бір ой жоқ. Біреулер, басқару заңдары басқарылатын және басқаратын жүйелердің арақатынасында, сонымен қатар, олардың әрқайсысында шығатын және адамдардың іс-әрекеті мен олардың шаруашылық практикасында көрінетін қоғамдық даму заңдары болып табылады деп бекітеді. Мұндай анықтама жеткілікті түрде ашылған болып табылады, бірақ сонымен қатар, бір елеулі кемшілік бар. Ол "заң" ұғымының мәнін ашпайды, яғни, бастапқы қосымша түсіндірмелерді қажет етеді.

Басқалар, басқару заңын, оларға жету жолдарын басқару мақсаттарының байланысы ретінде анықтайды. Бұл анықтама анағұрлым оптималды түрде ұсынылады. Оған сүйене отырып, соңғы қорытынды шығаруға болады.

Басқару заңдары теориялық немесе эмпириялық әдіспен орнатылған және басқару іс-әрекетінің мақсаттары мен оларға жету әдістері арасындағы логикалық негізделген тәуелділік болып табылады.

Сонымен қатар, тәуекел-менеджмент ғылыми басқарудың қалыптасатын өзіндік саласы ретінде өзінің заңдары бар, көрсетілген заңдарды мақсаттылық кешенді түрде, яғни, менеджменттің жалпы теориясымен тығыз арақатынасында қарастыру. Басқару заңының барлық жиынтығы үш негізгі топқа бөлінеді.

 

Внимание, только СЕГОДНЯ!

Leave a Comment

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *